HISTORIA

Decyzją Senatu AM z dnia 04.11.2003 roku powołano Zakład Fizjoterapii i Reumatologii, który ustanowiono jednostką nadzorującą dydaktykę na kierunku, a decyzją Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. med. Tomasza Opali pełnomocnikiem ds. kierunku fizjoterapii został dr hab. med. Włodzimierz Samborski. Na mocy porozumienia Władz Uczelni i Dyrekcji Szpitala, siedzibą Zakładu Fizjoterapii i Reumatologii stał się tzw. "Domek szwedzki" zlokalizowany na terenie ORSK 4 im. Wiktora Degi, 61-545 Poznań, ul.28 Czerwca 1956r 135/147. W pawilonie wygospodarowano pomieszczenia dla zespołu Zakładu, który rozpoczął działalność w składzie: dr hab. med. Włodzimierz Samborski (kierownik), dr n. przyr. Magdalena Sobieska, lek. med. Magdalena Atarowska (słuchaczka Studium doktoranckiego) i mgr Dariusz Kuliński.

W związku z dynamicznym rozwojem kierunku wynikającym z ogromnego zainteresowania wśród kandydatów na studia oraz życzliwości Władz Uczelni skład Zakładu systematycznie się powiększał. W wyniku zmiany struktury Szpitala Klinicznego nr 4 z dniem 01.04.2005 powiększono jego bazę przekształcając Zakład w Klinikę Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji, włączając w jej strukturę Oddział Dziennego Pobytu. W 2006 roku Klinika  Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji powiększyła swoją bazę o oddział ID.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz zarządzeniem nr 62/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku przekształca na Wydziale Nauk o Zdrowiu Klinikę Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji w Katedrę i Klinikę Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji.